ประชาสัมพันธ์
งานประชุมวิชาการ
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๖

 • 1. หนังสือเชิญส่งผลงานและประชุม ครั้งที่ 16
 • 2. ขั้นตอนการส่งผลงาน
 • 3. คำชี้แจงการส่งผลงาน
 • 4. แบบบทคัดย่องานวิจัยจากงานประจำ R2R
 • 5. แบบบทคัดย่องานพัฒนาคุณภาพ CQI
 • 6. แบบบทคัดย่องานวิจัยทางคลินิก CR
 • 7. แบบบทคัดย่อผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ IVT
 • 8. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานประเภท Oral
 • 9. เกณฑ์การให้คะแนนผลงานประเภท Poster
 • 10. กำหนดการประชุมวิชาการ

 • เว็บไซด์ รพ. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

  โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com