โรงพยาบาลพระปกเกล้า Prapokklao Hospital

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com

ข่าวสารต่าง ๆ

หนังสือ 72 ปี

งานประกันชีวิต

ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

เผยแพร่งบทดลอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

ขอเชิญ คณะกรรมการจริยธรรมจังหวัดจันทบุรี

บัตรประชาชนบัตรเดียว

Click me ...

ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดจันทบุรี

หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการอายุรกรรม ครั้งที่ 8

คลิ๊กลงทะเบียนผ่าน website รุ่นที่ 1 Click me...

Scan Me !...


คลิ๊กลงทะเบียนผ่าน website รุ่นที่ 2 Click me...

Scan Me !...

ตารางให้บริการ Click me ...

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Click me ...