โรงพยาบาลพระปกเกล้า Prapokklao Hospital

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com

ข่าวสารต่าง ๆ

หนังสือ 72 ปี

งานประกันชีวิต

ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

เผยแพร่งบทดลอง

พิธีทำบุญ ครบรอบ 79 ปี วันก่อตั้ง
โรงพยาบาลพระปกเกล้า

เชิญรับบริการตรวจสุขภาพ ... ฟรี

พบกันอีกครั้ง ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

ดูแลด้วยรัก และโภชนาการที่ดีเพื่อพัฒนาการที่สมวัย

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมนาการดูแลด้วยรัก และโภชนาการที่ดีเพื่อพัฒนาการที่สมวัย

คลิ๊กลงทะเบียนผ่าน website Click me...

และขยายวันที่ปิดรับสมัครจากเดิม 17 มิถุนายน 2562 เป็น 24 มิถุนายน 2562


Scan Me !...

ขอเชิญ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพระปกเกล้า และโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดจันทบุรี

บัตรประชาชนบัตรเดียว

Click me ...

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

ตารางให้บริการ Click me ...

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Click me ...