หนังสือเชิญส่งผลงานและ
เข้าร่วมประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๗   
            งานวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562

           QR Code สมัครเข้าร่วมงานประชุม
     วิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ ๑๗   


ประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิชาการ
โรงพยาบาลพระปกเกล้าครั้งที่ 17


คลิ๊กลงทะเบียนผ่าน website


การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์


QR Code
ลงทะเบียน
Pitfalls in common rheumatic diseases

เว็บไซด์ รพ.
ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาชั้นคลินิก
หนังสือเชิญ
เข้าร่วมสัมนา
ความรู้โรคข้อและรูมาติสซั่ม
กลุ่มงาน
สูตินรีเวชกรรม

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com