โรงพยาบาลพระปกเกล้า Prapokklao Hospital

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com

ข่าวสารต่าง ๆ

หนังสือ 72 ปี

งานประกันชีวิต

ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

เผยแพร่งบทดลอง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ

บัตรประชาชนบัตรเดียว

Click me ...

(3 rd Prapokklao Annual Meeting in Internal Medicine: PAMI)

คลิ๊กลงทะเบียนผ่าน website ..

Scan Me !...กำหนดการประชุม Click me ...

ประชุมวิชาการสัญจร

คลิ๊กลงทะเบียนผ่าน website

Scan Me !...กำหนดการประชุม Click me ...

ตารางให้บริการ Click me ...

ประชุมวิชาการพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Click me ...