โรงพยาบาลพระปกเกล้า Prapokklao Hospital

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com

ข่าวสารต่าง ๆ

หนังสือ 72 ปี

งานประกันชีวิต

ระบบคุณธรรมและ
ความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน

เผยแพร่งบทดลอง

พบกันอีกครั้ง ประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 18

ดูแลด้วยรัก และโภชนาการที่ดีเพื่อพัฒนาการที่สมวัย

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมนาการดูแลด้วยรัก และโภชนาการที่ดีเพื่อพัฒนาการที่สมวัย

การสัมมนาความรู้โรคข้อและรูมาตัสซั่ม

คลิ๊กลงทะเบียนผ่าน website Click me...

Scan Me !...

Register Pitfalls in common rheumatic diseases

หนังสือเชิญเข้าร่วมสัมนาความรู้โรคข้อและรูมาติสซั่ม

บัตรประชาชนบัตรเดียว

Click me ...

ตารางให้บริการ Click me ...

กลุ่มงานสูตินรีเวชกรรม

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การเสนอขอพิจารณา

รับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

Click me ...