ดูตารางจัดงาน

รอบแรก
วันที่ 1 พ.ย. ถึง 15 ธ.ค. 2560
เปิดรับสมัคร
กลุ่มแพทย์และนิสิตแพทย์
เว็บไซด์ รพ. ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

โทร: 0-39-319666 | Fax: 0-39-311511 | Mail: ppkhosp.go.th@gmail.com